Zákon  č.  254/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;OMEZENÍ PRÁV K NEMOVITOSTEM PŘI VODNÍCH TOCÍCH.;VODNÍ TOKY.;PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, KE KTERÉMU JE TŘEBA POVOLENÍ.;NAKLÁDÁNÍ S VODAMI OBECNĚ.;STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;Majetkové sankce. Penále.;Pokuty. Blokové pokuty.; ...
Schváleno (Vydáno): 28.06.2001 Účinnost od: 01.01.2002
Uveřejněno v č. 98/2001 Sbírky zákonů na straně 5617

Pozn.: Ustanovení § 20 odst. 1 nabývá účinnosti 1.1.2007. Ustanovení § 135 nabývá účinnosti 25.7.2001.