Vyhláška  č.  296/2001 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č.103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Operativní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 31.07.2001 Účinnost od: 15.08.2001 Zrušeno: 01.04.2004
Uveřejněno v č. 111/2001 Sbírky zákonů na straně 6659

zrušeno 99/2004 Sb.