Zákon  č.  205/2002 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;
Schváleno (Vydáno): 24.04.2002 Účinnost od: 01.10.2002
Uveřejněno v č. 82/2002 Sbírky zákonů na straně 4861

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 31, 37, 41, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 a 61 a čl. II bodu 1 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Tímto dnem pozbývá § 13a zák. č. 22/1997 Sb. platnosti.