Zákon  č.  131/2003 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;VETERINÁRNÍ PÉČE.;Plemenářství.;Orgány státní zemědělské a veterinární správy a jejich pravomoci.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Hygienická a protiepidemická péče.;Postgraduální a atestační studium.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;
Schváleno (Vydáno): 03.04.2003 Účinnost od: 01.07.2003
Uveřejněno v č. 50/2003 Sbírky zákonů na straně 3094

Pozn.: Změny uvedené v čl. I bodu 37, pokud jde o § 17a, bodu 75, bodu 155, pokud jde o § 60 odst. 2 a čl. III bodu 1 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení čl. I bodu 170 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.