Zákon  č.  95/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Zdravotničtí pracovníci.;Lékaři a dentisti.;Lékárníci. Farmaceuti.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Nostrifikace.;
Schváleno (Vydáno): 29.01.2004 Účinnost od: 02.04.2004
Uveřejněno v č. 30/2004 Sbírky zákonů na straně 1434

Pozn.: Ustanovení části sedmé a § 34 ods. 5 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.