Zákon  č.  99/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Oblasti úpravy:
RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Hraniční toky.;Vodní stráž. Rybářská stráž.;Ochrana volně žijících živočichů.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochrana přírody a krajiny.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 10.02.2004 Účinnost od: 01.04.2004
Uveřejněno v č. 32/2004 Sbírky zákonů na straně 1506

Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 3 písm. b) bodu 3 a § 26 až 29 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.