Zákon  č.  326/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;OCHRANA ROSTLIN.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;Ochrana zvířat.;Ochrana rostlin pesticidy.;Rostlinolékařská péče.;Rostlinná výroba.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Obaly.;Pokuty. Blokové pokuty.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Zásady kontroly.; ...
Schváleno (Vydáno): 29.04.2004 Účinnost od: 31.05.2004
Uveřejněno v č. 106/2004 Sbírky zákonů na straně 6618

Pozn.: Ustanovení § 14 odst. 2 nabývá účinnosti 1.1.2005. Ustanovení § 86 nabývá účinnosti 1.1.2006.