Vyhláška  č.  416/2004 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;
Schváleno (Vydáno): 28.06.2004 Účinnost od: 01.08.2004
Uveřejněno v č. 136/2004 Sbírky zákonů na straně 8021