Vyhláška  č.  646/2004 Sb.
Ministerstva vnitra
o podrobnostech výkonu spisové služby
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Tajemství. Listovní tajemství. Právo na tajemství dopravovaných zpráv.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;Prvotní evidence.;Písemnosti. Kroniky.;Skartace písemností.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.2004 Účinnost od: 01.01.2005 Zrušeno: 01.07.2009
Uveřejněno v č. 220/2004 Sbírky zákonů na straně 11664

Pozn.: Ustanovení § 2 odst. 8 a § 5 odst. 1 nabývají účinnosti 1.1.2006.
zrušeno 191/2009 Sb.