Zákon  č.  411/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;SILNIČNÍ DOPRAVA.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Řidiči motorových vozidel.;Silniční přeprava osob a zavazadel.;Dopravní předpisy v silničním provozu.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Dálnice.;Pokuty. Blokové pokuty.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Operativní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 21.09.2005 Účinnost od: 01.07.2006
Uveřejněno v č. 142/2005 Sbírky zákonů na straně 7494

Pozn.: Čl. VIII části sedmé nabývá účinnosti dne 17.10.2005.