Zákon  č.  222/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;OCHRANA PŘED HLUKEM A VIBRACEMI V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.;PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Krajské úřady. Magistrát.;Nakládání s nebezpečnými odpady.;Povolení k vypouštění vod vyžadujících předčištění do kanalizace.;Povolení k některým činnostem.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;
Schváleno (Vydáno): 25.04.2006 Účinnost od: 01.06.2006
Uveřejněno v č. 74/2006 Sbírky zákonů na straně 2759