Zákon  č.  226/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SILNIČNÍ DOPRAVA.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;METROLOGIE. MĚROVÁ SLUŽBA.;EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 25.04.2006 Účinnost od: 01.07.2006
Uveřejněno v č. 74/2006 Sbírky zákonů na straně 2833

Pozn.: Ustanovení čl. II bodů 10, 11, 16, 23, 25 a 30, čl. III bodů 12, 15, 17, 18, 21, 28 a 29 a čl. IV nabývají účinnosti 1.7.2007.