Vyhláška  č.  239/2006 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Oblasti úpravy:
RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;Vodní stráž. Rybářská stráž.;
Schváleno (Vydáno): 16.05.2006 Účinnost od: 01.07.2006
Uveřejněno v č. 77/2006 Sbírky zákonů na straně 2934

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2, 12, 14, 15, 17 až 26 a 28 nabývají účinnosti 1.1.2007.