Zákon  č.  585/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2006 Účinnost od: 31.12.2006
Uveřejněno v č. 187/2006 Sbírky zákonů na straně 7867

Pozn.: Ustanovení čl. VI bodů 6, 8, 9 a 13 nabývají účinnosti 1.1.2007. Ustanovení čl. V, čl. VI bodů 1 až 5, 7, 10 až 12 a č. VII nabývají účinnosti 1.1.2009 (nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).