Vyhláška  č.  11/2008 Sb.
Národního bezpečnostního úřadu
, kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Povolení k některým činnostem.;
Schváleno (Vydáno): 07.01.2008 Účinnost od: 24.01.2008 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 5/2008 Sbírky zákonů na straně 386

zrušeno 405/2011 Sb.
zrušeno 5/2020 Sb.