Zákon  č.  314/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SOUDY. SOUSTAVA SOUDŮ. ORGANIZACE SOUDŮ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;SPRÁVA SOUDNICTVÍ.;PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.;Nezávislost soudu. Nezávislost soudců.;Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.;Soudci a přísedící. Jmenování a ustanovení soudců. Volby soudců.;
Schváleno (Vydáno): 16.07.2008 Účinnost od: 01.10.2008
Uveřejněno v č. 101/2008 Sbírky zákonů na straně 4642