Vyhláška  č.  442/2008 Sb.
Ministerstva vnitra
o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky
Oblasti úpravy:
Letadla. Technická bezpečnost letadel.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2008 Účinnost od: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 144/2008 Sbírky zákonů na straně 7696