Vyhláška  č.  159/2009 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
Oblasti úpravy:
Rostlinolékařská péče.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Karanténa rostlin.;
Schváleno (Vydáno): 29.05.2009 Účinnost od: 09.06.2009 Zrušeno: 25.01.2020
Uveřejněno v č. 47/2009 Sbírky zákonů na straně 1990

Pozn.: Ustanovení první odrážky čl. I bodu 22 a první odrážky čl. I bodu 24 nabývají účinnosti 1.7.2009.
zrušeno 5/2020 Sb.