Zákon  č.  347/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Dopravní cesty obecně.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky ostatní.;Fondy.;Operativní evidence.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Svoboda projevu a právo na informace.;
Schváleno (Vydáno): 09.09.2009 Účinnost od: 01.01.2010
Uveřejněno v č. 109/2009 Sbírky zákonů na straně 4877