Zákon  č.  199/2010 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.;Daně z příjmů obecně.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Daně obecně.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Účetnictví.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Státní dluhopisy.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z dědictví a darování.;Daň silniční.; ...
Schváleno (Vydáno): 24.05.2010 Účinnost od: 16.06.2010
Uveřejněno v č. 66/2010 Sbírky zákonů na straně 2250

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 1 až 6, 8 a 9 a části druhé čl. II nabývají účinnosti 16.6.2010. Ustanovení části páté čl. V bodů 3, 8 a 11 nabývají účinnosti 1.1.2012. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2011.