Zákon  č.  402/2010 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
FINANCOVÁNÍ.;ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z dědictví a darování.;Odvody do státního rozpočtu.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Elektrická energie. Elektřina.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2010 Účinnost od: 28.12.2010
Uveřejněno v č. 144/2010 Sbírky zákonů na straně 5362

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 1 a čl. II bodu 1 nabývají účinnosti 28.12.2010. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2011.