Zákon  č.  133/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Řidiči motorových vozidel.;Silniční přeprava osob a zavazadel.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky správní.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Operativní evidence.;Řidičský průkaz.;
Schváleno (Vydáno): 03.05.2011 Účinnost od: 25.05.2011
Uveřejněno v č. 51/2011 Sbírky zákonů na straně 1286

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 12 nabývá účinnosti 1.11.2011. Ustanovení čl. I bodů 34, 35 a 46 nabývá účinnosti 25.5.2011. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.8.2011.