Zákon  č.  119/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SILNIČNÍ DOPRAVA.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Řidičský průkaz.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Poplatky správní.;Pokuty. Blokové pokuty.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;Přepravní řád v silniční dopravě.;Taxislužba.;Peněžitá záruka. Kauce.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2012 Účinnost od: 11.04.2012
Uveřejněno v č. 45/2012 Sbírky zákonů na straně 1826

Pozn.: Ustanovení čl. VII bodu 1 nabývá účinnosti 11.4.2012, ostatní části zákona nabývají účinnosti 1.6.2012.