Zákon  č.  201/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
o ochraně ovzduší
Oblasti úpravy:
ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Poplatky ostatní.;Rozvoj informačních systémů.;Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Exhalace. Emise. Imise.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Státní kontrola.; ...
Schváleno (Vydáno): 02.05.2012 Účinnost od: 01.09.2012
Uveřejněno v č. 69/2012 Sbírky zákonů na straně 2786

Pozn.: Ustanovení § 11 odst. 5 a § 15 odst. 1 až 5 a 7 až 14 nabývají účinnosti 1.1.2013. Ustanovení § 15 odst. 6 nabývá účinnosti 1.1.2017. Ustanovení části I přílohy č. 10 nabývají účinnosti 1.1.2014. Ustanovení bodu 1.5. části B přílohy č. 4 nabývá účinnosti 7.1.2013.