Zákon  č.  503/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
LESNÍ PRÁVO.;VLASTNICTVÍ K PŮDĚ A KE STAVBÁM.;ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;POZEMKOVÉ PRÁVO.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;Daň z dědictví a darování.;Daň z nemovitých věcí.;Daň z příjmů právnických osob.;Pozemkový úřad.; ...
Schváleno (Vydáno): 19.12.2012 Účinnost od: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 188/2012 Sbírky zákonů na straně 6641

Pozn.: Ustanovení § 10 odst. 3 pozbývá platnosti 1.1.2014. Ustanovení § 23 bodů 32, 34 až 39 nabývají účinnosti 1.10.2013.