Zákon  č.  160/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Pojištění odpovědnosti za škody.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Fondy.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 02.05.2013 Účinnost od: 01.09.2013
Uveřejněno v č. 70/2013 Sbírky zákonů na straně 1530

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 1 a 2 a části druhé čl. II nabývají účinnosti 1.9.2013. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2014.