Zákon  č.  131/2015 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY.;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Pokuty. Blokové pokuty.;Plynofikace. Rozvody plynu.;Plynárenství. Topný plyn.;Tepelná energie. Teplo. Teplá voda. Pára.;Elektrická energie. Elektřina.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Správa na úseku MTZ a státních hmotných rezerv.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 13.05.2015 Účinnost od: 05.06.2015
Uveřejněno v č. 56/2015 Sbírky zákonů na straně 1762

Pozn.: Ustanovení části bodu 107, pokud jde o § 17b a ustanovení bodu 112 nabývají účinnosti 1.8.2017. Ustanovení části první části bodu 171, pokud jde o § 24 odst. 10 písm. y), části bodu 197, pokud jde o § 25 odst. 11 písm. l), části bodu 264, pokud jde o § 58 odst. 8 písm. dd) nabývají účinnosti 1.1.2020. Ustanovení části první části bodu 127, pokud jde o § 19a odst. 8 a části třinácté bodu 31 nabývají účinnosti 1.1.2019. Ustanovení části čtrnácté nabývají účinnosti 5.6.2015. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2016.