Zákon  č.  268/2015 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Pokuty. Blokové pokuty.;Stavební řízení. Stavební řád.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Služebnosti a věcná břemena.;Řidiči motorových vozidel.;Právní otázky stavby a provozu železnic.;Ochranná pásma silnic a dálnic.;Dálnice.;Dopravní cesty obecně.;
Schváleno (Vydáno): 15.09.2015 Účinnost od: 31.12.2015
Uveřejněno v č. 108/2015 Sbírky zákonů na straně 3304

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 11, 37 a 38 a čl. II bodu 4 nabývají účinnosti 13.11.2015.