Zákon  č.  125/2016 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oblasti úpravy:
OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.;OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ.;
Schváleno (Vydáno): 18.11.2015 Účinnost od: 01.07.2016
Uveřejněno v č. 21/2016 Zbierky zákonov

Pozn.: Čl. LXX body 6, 7 a 11 a čl. CLXIX bod 3 nadobudli účinnosť 1.1.2017.