Vyhláška  č.  197/2016 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Oblasti úpravy:
Výchovné poradenství.;
Schváleno (Vydáno): 02.06.2016 Účinnost od: 01.09.2016
Uveřejněno v č. 74/2016 Sbírky zákonů na straně 3074

Pozn.: Ustanovení části deváté čl. X bodů 2 a 3, 5 až 7, 9 až 11 a 17 nabývají účinnosti 1.10.2016.