Vyhláška  č.  214/2016 Sb.
Ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem financí
, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;
Schváleno (Vydáno): 29.06.2016 Účinnost od: 15.07.2016 Zrušeno: 01.02.2022
Uveřejněno v č. 82/2016 Sbírky zákonů na straně 3271

zrušeno 417/2021 Sb.