Zákon  č.  369/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Poplatky správní.;Exhalace. Emise. Imise.;
Schváleno (Vydáno): 19.10.2016 Účinnost od: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 147/2016 Sbírky zákonů na straně 5766

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 80 a 91 nabývají účinnosti 1.1.2020.