Vyhláška  č.  235/2017 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Oblasti úpravy:
Technická bezpečnost zařízení.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;
Schváleno (Vydáno): 27.07.2017 Účinnost od: 19.08.2017
Uveřejněno v č. 86/2017 Sbírky zákonů na straně 2650

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 53 nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.