Zákon  č.  296/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 30.09.2017
Uveřejněno v č. 103/2017 Sbírky zákonů na straně 3213

Pozn.: Ustanovení části páté čl. VIII bodů 2 až 15 nabývají účinnosti 1.3.2019.