Nařízení  č.  434/2017 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby menovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
Oblasti úpravy:
CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;Právo na odměnu za vykonanou práci.;Úroky a poplatky z prodlení v občanském právu.;Zánik, přeměny, likvidace společnosti.;Obchodní věstník;Pohledávky právnických a fyzických osob a peněžních ústavů.;
Schváleno (Vydáno): 29.11.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 155/2017 Sbírky zákonů na straně 5098