Vyhláška  č.  436/2017 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Péče o zdraví pracovníků.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;
Schváleno (Vydáno): 06.12.2017 Účinnost od: 15.12.2017
Uveřejněno v č. 156/2017 Sbírky zákonů na straně 5122