Vyhláška  č.  443/2017 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Pojišťovny a zajišťovny.;Účetnictví.;
Schváleno (Vydáno): 07.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 158/2017 Sbírky zákonů na straně 5225