Vyhláška  č.  448/2017 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;Jakost vod. Ochrana vod. Ukazatele přípustného stupně znečištění vod.;Kanalizace.;Vodovody. Rozvody vody.;Pitná voda.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 159/2017 Sbírky zákonů na straně 5242

Pozn.: Čl. I bod 51, pokud jde o přílohy č. 19 a 19a k této vyhlášce, nabývají účinnosti 1.9.2018. Čl. I body 12, 24 až 42, 44 až 46 a bodu 51, pokud jde o přílohy č. 18 a 20 k této vyhlášce, nabývají účinnosti 1.1.2020.