Vyhláška  č.  449/2017 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Plemenářství.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 160/2017 Sbírky zákonů na straně 5314

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 až 8, 10 až 18, 27 a 28 nabývají účinnosti 1.4.2018.