Vyhláška  č.  457/2017 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 164/2017 Sbírky zákonů na straně 5450