Vyhláška  č.  466/2017 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Účetnictví.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 168/2017 Sbírky zákonů na straně 5610