Vyhláška  č.  470/2017 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Zdravotničtí pracovníci.;Studijní obory.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 169/2017 Sbírky zákonů na straně 5652