Vyhláška  č.  472/2017 Sb.
Ministerstva životního prostředí
, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Prvotní evidence.;Exhalace. Emise. Imise.;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 170/2017 Sbírky zákonů na straně 5667