Vyhláška  č.  2/2018 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Předpisy v letecké dopravě.;Pozemní zařízení (letiště atd.).;Letadla. Technická bezpečnost letadel.;Letecká přeprava (osob, zavazadel a nákladů).;Letecké práce.;Řízení letu.;Letecká správa.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2017 Účinnost od: 15.01.2018
Uveřejněno v č. 2/2018 Sbírky zákonů na straně 26

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 16 nabývá účinnosti 1.9.2018.