Vyhláška  č.  70/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Pitná voda.;Kontrola vod.;Jakost vod. Ochrana vod. Ukazatele přípustného stupně znečištění vod.;Hygienická a protiepidemická péče.;
Schváleno (Vydáno): 20.04.2018 Účinnost od: 27.04.2018
Uveřejněno v č. 35/2018 Sbírky zákonů na straně 946