Vyhláška  č.  79/2018 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Správa vodních toků.;
Schváleno (Vydáno): 30.04.2018 Účinnost od: 01.06.2018
Uveřejněno v č. 40/2018 Sbírky zákonů na straně 1026