Zákon  č.  113/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;VODNÍ TOKY.;PODZEMNÍ VODY A ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU.;PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, KE KTERÉMU JE TŘEBA POVOLENÍ.;NAKLÁDÁNÍ S VODAMI OBECNĚ.;STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;Správa vodních toků.;Jakost vod. Ochrana vod. Ukazatele přípustného stupně znečištění vod.;Odpadní vody. Čištění odpadních vod.;Vodohospodářský dozor.;Povrchové a podzemní vody.;
Schváleno (Vydáno): 29.05.2018 Účinnost od: 15.06.2018
Uveřejněno v č. 56/2018 Sbírky zákonů na straně 1441

Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 4 nabývá účinnosti 15.6.2018. Ustanovení čl. I bodu 27 nabývá účinnosti 1.1.2021. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2019.