Zákon  č.  215/2018 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z.z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Oblasti úpravy:
OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV.;VZNIK, PŘECHOD, OMEZENÍ A ZÁNIK AUTORSKÝCH PRÁV.;SUBJEKTIVNÍ AUTORSKÁ PRÁVA.;AUTORSKÉ DÍLO.;AUTOR A JINÉ SUBJEKTY AUTORSKÉHO PRÁVA.;PRAMENY AUTORSKÉHO PRÁVA.;OCHRANA VÝROBCŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL (VČ. ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ).;
Schváleno (Vydáno): 14.06.2018 Účinnost od: 11.10.2018
Uveřejněno v č. 73/2018 Zbierky zákonov