Vyhláška  č.  274/2018 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;FINANČNÍ KONTROLA.;
Schváleno (Vydáno): 28.11.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 138/2018 Sbírky zákonů na straně 4771