Zákon  č.  285/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;SILNIČNÍ DOPRAVA.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Pokuty. Blokové pokuty.;Dopravní předpisy v silničním provozu.;Řidiči motorových vozidel.;
Schváleno (Vydáno): 15.11.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 143/2018 Sbírky zákonů na straně 4950